Privacy statement

  • Home
  • Privacy statement

 

 

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en ontvangers van online mailingen van Drentse Holding B.V. (“MKB Fonds Drenthe”). MKB Fonds Drenthe vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en zal zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. MKB Fonds Drenthe houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@mkbfondsdrenthe.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op (mobiele) internetsites van derden die eventueel via een (mobiele) internetsite van MKB Fonds Drenthe via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Grondslag en doel gegevensverwerking

Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden – tenzij dat nodig is om met u te communiceren – niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt.

Informatie over bezoeken aan de website van de MKB Fonds Drenthe worden slechts gebruikt bij c.q. ter verbetering van onze dienstverlening aan u, waaronder begrepen het naar aanleiding van de uit uw surfgedrag gebleken interesses met u in contact treden, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Daarnaast verwerkt MKB Fonds Drenthe gegevens wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens?

Bij gebruik van een (mobiele) website van MKB Fonds Drenthe en/of ontvangst van een online mailing van MKB Fonds Drenthe verwerkt MKB Fonds Drenthe de volgende persoonsgegevens, indien en voor zover van toepassing:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op de betreffende website
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • IP-adres van uw internetbrowser en apparaat type

Door het opgeven van uw telefoonnummer geeft u MKB Fonds Drenthe toestemming telefonisch contact met u op te nemen naar aanleiding van de uit uw surfgedrag gebleken interesses.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden.

De website van het MKB Fonds Drenthe maakt gebruik van de volgende cookies:

Online Success. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Online Success.

Sharpspring. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Sharpspring.

Ook wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website.

Voorts wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. MKB Fonds Drenthe heeft in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens maatregelen getroffen inzake het privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en is ’gegevens delen’ uitgezet. Verder is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. MKB Fonds Drenthe maakt ook gebruik van Google Search Console en Google Data Studio in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden geplaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds de cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die MKB Fonds Drenthe over u heeft verzameld in te zien en u kunt daartoe een verzoek doen bij MKB Fonds Drenthe. U heeft ook het recht om MKB Fonds Drenthe te verzoeken de over u verzamelde gegevens te corrigeren indien blijkt dat de gegevens waarover MKB Fonds Drenthe beschikt onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u het recht om niet langer door MKB Fonds Drenthe te worden benaderd met informatie over MKB Fonds Drenthe. Indien MKB Fonds Drenthe uw persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met secretariaat@mkbfondsdrenthe.nl.

Klacht?

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MKB Fonds Drenthe dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

MKB Fonds Drenthe zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor MKB Fonds Drenthe uw persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij MKB Fonds Drenthe op grond van wet- en regelgeving gehouden of gerechtigd is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

MKB Fonds Drenthe zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor een van de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door MKB Fonds Drenthe ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. MKB Fonds Drenthe heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die in opdracht van MKB Fonds Drenthe persoonsgegevens verwerken en MKB Fonds Drenthe is met die verwerkers een minimaal gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeengekomen als MKB Fonds Drenthe zelf hanteert.

MKB Fonds Drenthe geeft uw persoonsgegevens in beginsel niet door naar landen buiten de Europese Unie. Voor de verzending van haar online mailingen, waaronder nieuwsbrieven, maakt MKB Fonds Drenthe echter gebruik van diensten van een derde, namelijk Sharpspring, gevestigd in de Verenigde Staten. Sharpspring neemt deel aan en is gecertificeerd onder het Privacy Shield. Naast dit Privacy Statement is op de ontvangst van online mailingen van MKB Fonds Drenthe tevens van toepassing het Privacy Statement van Sharpspring. Bij de aanmelding voor de ontvangst van online mailingen van MKB Fonds Drenthe geeft u MKB Fonds Drenthe toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met Sharspring.

Beveiliging

MKB Fonds Drenthe heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ingeval er onverhoopt toch sprake mocht zijn van onvoldoende beveiliging of van misbruik, dan kunt u contact opnemen met secretariaat@mkbfondsdrenthe.nl.

Wijzigingen

MKB Fonds Drenthe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Om die reden verdient het aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 6 december 2021.

Contactgegevens

Drentse Holding B.V.
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Telefoon: 050 521 44 44
E-mail: secretariaat@mkbfondsdrenthe.nl

KvK-nummer: 60682396
BTW-nummer: NL854013970B01

MKB Fonds Drenthe is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur

Doe de financieringscheck