Vacature Lid Raad van Commissarissen Drentse Holding B.V.

 • Home
 • Artikelen
 • Vacature Lid Raad van Commissarissen Drentse Holding B.V.

— De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken —

De Drentse Holding B.V. opereert zelfstandig op de markt onder de naam “MKB Fonds Drenthe”. Namens de provincie Drenthe houdt de Raad van Commissarissen (RvC) toezicht. Complementariteit, onafhankelijkheid, vertrouwen en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de RvC. De RvC bestaat uit drie natuurlijke personen, die allen beschikken over:

 • gedegen kennis van de maatschappelijke functies van de Drentse fondsen en van de belangen van alle bij de Drentse fondsen betrokken partijen;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Drentse fondsen te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;
 • specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun rol binnen de RvC.

Vacature Lid van de RvC

Vanwege de aflopende termijn van een van de huidige leden is een vacature ontstaan voor een Lid van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling RvC

De RvC is samengesteld uit drie natuurlijke personen: mevr. drs. R. Lubbers-Hilbrands RA (voorzitter), mevr. H. Kramer en dhr. drs. J. Brink (uittredend lid). Tot commissaris kunnen slechts worden benoemd personen die onafhankelijk zijn in de zin van de Statuten. Lid van de RvC kunnen in ieder geval niet zijn (oud-)statenleden van, (oud-)bestuurders van – en/of (oud-)personen in dienst van de aandeelhouder (provincie Drenthe). De RvC streeft naar een gemengde samenstelling.

Taak en verantwoordelijkheid RvC

De RvC houdt toezicht op het beleid van het Bestuur, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de aan haar verbonden (dochter)ondernemingen. De RvC staat de directie met advies ter zijde. De RvC houdt eveneens toezicht op de naleving van de interne procedures die door de directie zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of half jaarcijfers, het risicomanagement, de corporate governance, het integriteitbeleid (waaronder het voldoen aan Europese en nationale regelgeving) en ad hoc financiële informatie. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van Drentse fondsen.

Iedere commissaris dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • Analytisch denker en tot een goede oordeelsvorming in staat; in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Drentse Fondsen te beoordelen.
 • Over voldoende tijd beschikken om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij Drentse fondsen.
 • In staat zijn de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de RvC en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • In staat zijn in de uitoefening van de toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen.
 • In staat zijn om zich te laten leiden door het belang van de Drentse fondsen en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen.
 • In staat zijn om, in overleg met de andere commissarissen, bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van Drentse fondsen te voorzien.
 • Integer en zorgvuldig en een sterk normbesef.
 • Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Tenslotte is het noodzakelijk dat in de RvC voldoende ervaring met c.q. deskundigheid op het gebied van toezichtuitoefening in de rol van lid van een RvC van een Nederlandse vennootschap aanwezig is. Concreet betekent dit dat binnen de RvC ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn:

 1. Algemeen management
 2. Financiële en Auditdeskundigheid
 3. Kennisvalorisatie
 4. Bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties
 5. Juridische deskundigheid

— De reactietermijn voor deze vacature is inmiddels verstreken —

Doe de financieringscheck